Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2019 [Miễn Phí]

By

12tuandieuki chia sẻ mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2019 [Miễn Phí], file doc. Đây là mẫu giấy ủy quyền mới nhất. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng được sử dụng bên ủy quyền quyền bên được ủy quyền thay mặt mình tham gia tố tụng.

1/ Hình ảnh mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2019 [<em><em>Miễn Phí</em></em>]

2/ Nội dung mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ....................................

………………………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại................................Fax:................................................

- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- CÔNG TY LUẬT TNHH DANH CHÍNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 34/4A đường bà triệu, huyện hóc môn, TP.HCM

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Quang Chung - Giám đốc Công ty.

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là ............. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

Link tải miễn phí : http://bit.ly/33LWlvE

Tags: Biểu mẫu