Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân 2019 [Miễn Phí]

By

Bạn đang muốn tìm mẫu giấy ủy quyền công ty, tổ chức với cá nhân mới nhất 2019. Giấy ủy quyền như một văn bản giữ công ty với cá nhân được ủy quyền thực hiện nội dung ghi trong văn bản. Blog 12tuandieuki sẽ gửi bạn file tải miễn phí

1/ Hình ảnh mẫu ủy quyền công ty cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

2/ Nội dung mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooo0ooo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH ABC

Địa chỉ trụ sở chính: 32 Huỳnh Văn Bánh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310030119 Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2012

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 10/3/1980

Chứng minh nhân dân số: 012345678

Do Công an…………………… Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ở hiện tại: 150 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2012

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ B


(Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

Hi vọng mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân 2019 tải miễn phí. Nhớ theo dõi các bài viết nhé !

Link tải miễn phí : http://bit.ly/2TFQwh6

Tags: Biểu mẫu